# خدا

هر لحظه با خدا

. دیده ای گاهی                          خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا                               در ثانیه هــــــــــایت                                                            ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید